බැනරය

Expo News

  • ප්‍රවෘත්ති ක්‍රියාකාරකම්/ප්‍රදර්ශන

    ප්‍රවෘත්ති ක්‍රියාකාරකම්/ප්‍රදර්ශන

    PetFair 2022 හි සුරතල් ආහාර ඇසුරුම් කිරීම සඳහා අපගේ නවතම තාක්‍ෂණය පැමිණ පරීක්ෂා කරන්න. වාර්ෂිකව, අපි ෂැංහයි හි PetFair වලට සහභාගී වෙමු.සුරතල් කර්මාන්තය මෑත වසරවල වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතී.බොහෝ තරුණ පරම්පරාව හොඳ ආදායමක් සමඟ සතුන් ඇති කිරීමට පටන් ගනී.තනිකඩ ජීවිතයකට සත්තු හොඳ සහකාරියක්...
    වැඩිදුර කියවන්න