බැනරය

සංස්කෘතිය

khj

සමාගම් සංස්කෘතිය

සමාගමේ මූලික වටිනාකම්: පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලීම, සේවකයින් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ සමාජයට ආපසු ලබා දීම.
අපගේ ඉලක්ක: සුදුසු ඇසුරුම්කරණ විසඳුම් සැපයීම, නවෝත්පාදනය සහ තිරසාර නිෂ්පාදන කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම.
ව්යවසාය දැක්ම: ස්ථාවර තත්ත්ව පාලනය, සන්නාම සේවාලාභියාගේ අවශ්යතාවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම.
තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය: ආරක්ෂාව, පරිසර හිතකාමී, අවසාන පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම.
මූලික තරඟකාරිත්වය: මිනිසුන්ට නැඹුරු, ගුණාත්මක භාවයෙන් වෙළඳපල ජය ගන්න.