බැනරය

කර්මාන්ත සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන

  • කර්මාන්ත සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන

    කර්මාන්ත සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන

    බොහෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික කර්මාන්තශාලා බොහෝ ඇසුරුම් භාවිතා කරයි, අපි ඒවායින් බොහොමයක් සඳහා සැපයුම්කරුවන් වේ.මෙම ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග සඳහා ඔවුන් ඉතා දැඩි සම්මත මට්ටමක් ඇත.අභ්‍යන්තර චිත්‍රපටයේ වගේ 10ක් තියෙන්න ඕන-11ප්රතිරෝධය සඳහා.